Privacy verklaring sollicitanten

Hiermee willen we u informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

1) Verantwoordelijke: SATURN Petcare B.V. gevestigd te (8951 NC) Hattem, aan de Stationslaan 1, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de gegevens. Data Protection Officer: emailadres: office@first-privacy.com.

2) Gegevens die we nodig hebben: Wanneer u zich aanmeldt als sollicitant, verwerken we gegevens van u die we nodig hebben als onderdeel van het sollicitatieproces. Het kan gaan om contactgegevens, alle gegevens met betrekking tot de sollicitatie, (CV, certificaten, kwalificaties, antwoorden op vragen, etc.) en, indien van toepassing, bankgegevens (om de reiskosten te vergoeden). De rechtsgrondslag hiervoor is te vinden in artikel 6 AVG.

We verwerken u persoonsgegevens als: - U bij ons solliciteert, bijvoorbeeld via de website “www.saturn-petcare.de” of via “werkenbijsaturnpetcare.nl”. - U bij ons komt te werken via een extern (detacherings)bureau of als ZZP’er. - U uw gegevens achterlaat op onze website. - U uw CV met ons deelt. - U contact heeft met ons. Als u niet wordt aangenomen, maar uw sollicitatie nog wel interessant is voor ons, vragen wij u of wij uw sollicitatie mogen behouden voor toekomstige vacatures.

3) Verwijdering van gegevens: Saturn Petcare bewaart uw persoonsgegevens tijdens en kort na de wervings- en selectieprocedure. Als u na de sluiting van de sollicitatie niet bij ons in dienst komt, worden uw persoonsgegevens uiterlijk een maand na het afronden van de sollicitatieprocedure uit onze database verwijderd.

Alleen als u toestemming geeft, bewaren wij uw persoonsgegevens nog maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure. In individuele gevallen kunnen individuele gegevens langer worden opgeslagen (bijv. reiskostenrapporten). In dit geval is de duur van de opslag gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld uit de Belastingwetgeving (7 jaar).

4) Behandeling van uw persoonsgegevens: Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens en geven deze niet door aan derden.
Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de EU. Indien nodig, maken wij gebruik van dienstverleners die strikt gebonden zijn aan onze instructies en die ons ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van de archivering en vernietiging van documenten. Met deze dienstverleners hebben wij afzonderlijke contracten afgesloten voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

5) Hoe wij uw gegevens beveiligen. Wij doen er alles aan om zo veilig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. Alleen de medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun werkzaamheden kunnen deze deze ook daadwerkelijk inzien. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend.

6) Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming: Als betrokkene heeft u recht om informatie aan te vragen en te verkrijgen over de u betreffende persoonsgegevens, alsmede heeft u het recht uw gegevens in te raadplegen, correctie of verwijdering van onjuiste gegevens te verlangen en verkrijgen, mits een van de in art. 17 AVG genoemde redenen van toepassing is. Tevens heeft u in bepaalde gevallen het recht de verwerking te doen staken of ons te verzoeken uw gegevens te wissen.

Ook heeft u het recht om beperking van de verwerking te eisen en het recht op gegevensportabiliteit.

Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien hij of zij van mening is dat de verwerking van gegevens die op hem of haar betrekking hebben, in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Met name kan het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar de betrokkene woont of werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, worden uitgeoefend.

Voor vragen m.b.t. de verwerking van uw gegevens kunt te aller tijde contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer) First Privacy B.V.

U kunt ons te allen tijden een verzoek indienen. We reageren daar zo snel mogelijk op, in ieder geval uiterlijk binnen vier weken.

U kunt u ons contacteren als volgt:

Adres:

FIRST PRIVACY B.V.
NARITAWEG 127-135
1043 BS AMSTERDAM
TEL.: +31202117116
E-MAIL: OFFICE@FIRST-PRIVACY.COM

Op verzoek verstrekken wij u graag meer informatie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 maart 2021

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.